Ideeën en wensen sociale veiligheid Land van Cuijk

Bestuur S1W heeft deze uitnodiging ontvangen via Willem Éngbers, onze contactfunctionaris. Wilt u hierop reageren?

Dat kan rechtstreeks naar de gemeente (zie link in dit bericht) of via secretariaat@samen1westerbeek.nl

Graag wijzen wij u op de uitnodiging die via de mediakanalen van gemeente Land van Cuijk is uitgezet waarin de burgers om hun wensen en ideeën ten aanzien van het integraal veiligheidsbeleid wordt gevraagd. Wij vinden het belangrijk om ook u als vertegenwoordigers van onze burgers bij uitstek uit te nodigen om uw ideeën en wensen kenbaar te maken voor het integraal veiligheidsplan 2023-2026 van de gemeente Land van Cuijk.

Ideeën en wensen sociale veiligheid Land van Cuijk

Elke gemeente stelt minimaal één keer in de vier jaar haar doelen op het gebied van veiligheid vast. Deze doelen worden vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Daarmee is het IVP het belangrijkste sturingsinstrument voor een gemeente op het gebied van de lokale veiligheid. Het IVP richt zich primair op sociale veiligheid en een veilige leefomgeving. Zijn of voelen inwoners en ondernemers zich voldoende beschermd tegen gevaar dat wordt veroorzaakt door menselijk handelen? Hier gaat het dan vooral om het voorkomen van overlast en criminaliteit en het bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid. Het IVP richt zich dus niet op fysieke veiligheid, zoals verkeersveiligheid, brandveiligheid en externe veiligheid (onder andere risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen). Ook gaat het IVP niet over de gemeentelijke reguliere toezicht- en handhavingstaken in de leefomgeving, zoals de aanpak van hondenpoep en parkeeroverlast.

Uw inbreng is belangrijk

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente – inwoners en ondernemers – actief kan meedenken over de doelen die we opnemen in het IVP. Veiligheid raakt ons tenslotte allemaal! Wij nodigen u daarom graag uit om uw ideeën en/of wensen over de sociale veiligheid en de leefomgeving in de gemeente Land van Cuijk met ons te delen. Wat vind u hierbij belangrijk?

Wij vragen u om concrete situaties te benoemen en (als je die hebt) concrete oplossingsrichtingen. Alle ingebrachte wensen en ideeën worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe IVP 2023-2026 voor de gemeente Land van Cuijk.

Hoe doen we dat?
Ga naar https://www.gemeentelandvancuijk.nl/ideeen-en-wensen-sociale-veiligheid-land-van-cuijk
en vul het web-formulier in. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 5 september 2022.