Activiteiten van S1W

Inloopavond Dorps Ontwikkelings Plan (de Schans)
06 feb 20 19:30
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
10 feb 20
S1W Kwartaaloverleg
02 mrt 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
09 mrt 20
S1W Algemene jaarvergadering
12 mrt 20
Landelijke Opschoondag
21 mrt 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
13 apr 20
Dodenherdenking Westerbeek
04 mei 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
11 mei 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
08 jun 20
Alle activiteiten
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek
Secretaris: secretariaat@samen1westerbeek.nl

Over S1W

DORPSCOÖPERATIE ‘SAMEN 1 WESTERBEEK”

De dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” u.a. is in januari van 2013 statutair opgericht en komt voort uit de Westerbeekse Dorpsraad dat sinds 1982 al een overlegorgaan was voor en namens de gehele Westerbeekse gemeenschap.

De coöperatie-gedachte:

De zelf- sturing/organisatie in de vorm van een dorpscoöperatie is in deze tijd een logische stap. Uiteindelijk gaat het om een vorm van zelfsturing, zelf organiseren op diverse terreinen, ofwel het bundelen van krachten door samenwerking met elkaar: burgerparticipatie. Denk hierbij aan de verbetering van de eigen woon-, werk- en leefomgeving door de voorzieningen rondom welzijn en zorg te borgen binnen ons eigen dorp, maar ook aan de dorpscoöperatie die zich richt op de energievoorziening of op glasvezel. Verder kan de coöperatie een belangrijke rol spelen voor vereniging overstijgende zaken en activiteiten. Denk aan gezamenlijke subsidie aanvragen en sponsoring, gezamenlijke vergunningen (legeskosten) en het bijhouden van een activiteitenkalender. Bij de dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” staat de kracht van de burgers voorop. Door de bundeling van krachten wordt meer resultaat geboekt, alhoewel de coöperatie niet de oplossing is voor alle problemen op het terrein van leefbaarheid.

De coöperatie is en blijft van belang omdat het een samenwerkingsverband van burgers is, een democratische vereniging die als rechtspersoon goederen kan bezitten, contracten kan afsluiten, waar gewerkt wordt zonder winstoogmerk en de zeggenschap van de leden is gewaarborgd. De dorpscoöperatie is daardoor een krachtige en volwaardige overlegpartner die de gemeente Sint Anthonis gevraagd en ongevraagd advies geeft op tal van terreinen. Samen staan we tenslotte sterk!

Voor de statuten, het huishoudelijk reglement (concept) en het visiedocument Solidariteit voor een betere leefbaarheid kunt u bijgaande links gebruiken.

Voor meer informatie of inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de dorpscoöperatie.

Wilt u lid worden, hierbij het inschrijfformulier. Aanmeldformulier Lidmaatschap S1W 2019

Nieuws van S1W

Subsidie nodig?


Subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt – Provincie Noord-Brabant Graag attenderen wij jullie op de subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt. Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben hiervoor onlangs ruim € 1.300.000 in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds gestopt. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds […]

Lees verder

INLOOPAVOND VOOR HET DORPSONTWIKKELINGSPLAN


INLOOPAVOND VOOR HET DORPSONTWIKKELINGSPLAN De gemeente Sint Anthonis heeft als opvolger van Vitale Kernen een project met dorps-ontwikkelingsplannen opgezet. De kerkdorpen van de gemeente schrijven in groepen van twintig inwoners aan een plan om hun dorp te verbeteren. De dorpsraden en dorpscoöperatie zijn hier nauw bij betrokken. De Westerbeekse Groep heeft al een concept plan […]

Lees verder

Nieuwsbrief VKK Noord Brabant


Hierbij de laatste nieuwsbrief van de vereniging Kleine Kernen.

Lees verder

Dorpsjournaal 2019-47


Bekijk hier Dorpsjournaal 2019-47

Aan alle verenigingen en werkgroepen in Westerbeek.


Dit is een uitnodiging om mee te denken over hoe we het geweldige vrijwilligerswerk ook in de toekomst aantrekkelijk kunnen houden voor het voortbestaan van de activiteiten in Westerbeek. Niet alleen op dit moment, maar ook voor de komende jaren is het belangrijk het aantal vrijwilligers op peil te houden. Onze vraag aan jullie is […]

Lees verder

Kleine Kernen Magazine


Haghorst,  16 oktober 2019 Geachte besturen van de Dorpsraden/leefbaarheidsgroepen van Noord-Brabant, Als het goed is heeft u al een exemplaar gehad van het Zorgnummer dat we pas hebben uitgegeven. We hebben daar veel positieve reacties op gehad en hebben inmiddels ook de digitale versie van het Zorgnummer met veel extra informatie zoals video’s en links […]

Lees verder

Inloopspreekuur Vrijwilligerspunt en Dorpsteam in De Schans


Inloopspreekuur Vrijwilligerspunt en Dorpsteam in De Schans Op donderdag 10 oktober houdt het Vrijwilligerspunt samen met het Dorpsteam spreekuur in Gemeenschapsaccommodatie De Schans in Westerbeek. Tussen 14.00 en 16.00 uur is iedereen die kennis wil maken met medewerkers van het Vrijwilligerspunt en Dorpsteam van harte welkom om binnen te lopen. Voor welke vragen kunt u […]

Lees verder

Informatieavond over vliegbasis De Peel


26 september 2019 Informatieavond over vliegbasis De Peel Voor de inwoners van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis is er op 30 oktober van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond over vliegbasis De Peel. Door het Ministerie van Defensie wordt een toelichting gegeven op het voornemen tot reactivering van vliegbasis De Peel en het daarvoor […]

Lees verder

Plattelandsparlement 23 november 2019 te Venhorst


Plattelandsparlement 23 november 2019 te VenhorstHet programma is eind september definitief bekend; dan start ook de aanmelding.Er zijn 5 hoofdthema’s: Dorpsondersteuners; Dorpsorganisatie (Rol en organisatie); Omgevingswet; Herbestemming  (kerken; agrarisch vastgoed; maatschappelijk vastgoed) en  Kringlooplandbouw.Daarnaast gaan Kamerleden steeds een uur lang in gesprek met bewoners.Bij alle hoofdthema’s zijn er steeds drie aanvliegroutes na elkaar:–  Enkele initiatieven presenteren zich.–  In gesprek over haken […]

Lees verder

KWARTAAL OVERLEG S1W


KWARTAAL OVERLEG (KO) Op maandag 21 oktober 2019 vindt om 20:00 uur in gemeenschapshuis De Schans het KO plaats. KO-leden hebben de mogelijkheid om agendapunten ter bespreken/advisering in te dienen. Op de agenda van het KO staat al: bestuursontwikkelingen; financiën (fondsen en kasgelden);   ontwikkelingen rond woningbouw; enz.

Lees verder
Alle nieuwsberichten