Activiteiten van Begrazingsweide

Er zijn geen komende activiteiten
Alle activiteiten
Contactpersoon
Sjef Teurlinx
Telefoon: 0485 38 45 65
E-mail: jteurlinx@hetnet.nl

Over Begrazingsweide

In 2013 heeft de dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” het voormalig hoofdvoetbalveld omgezet tot een begrazingsweide. Met de invulling trachten wij te komen tot een vergroting van het foerageergebied voor de steenuil en zo ontstaat er meer ruimte voor woningbouw aan Den Eik. (Flora- en Faunawet. In 2018: Wet natuurbescherming)

Duizenden vruchtdragende struiken en bomen zijn gepland. Verder zijn er speciale voorzieningen getroffen zoals muizenpiramides, gestapeld hopen snoeihout wat diverse soorten insecten opleveren en een veilige drinkbak. De weide is voorzien van prikkeldraad en er grazen een tweetal pony’s. Aan de westkant van de begrazingsweide zijn twee speciale nestkasten aangebracht en deze worden jaarlijks door de IVN geïnspecteerd. www.ivn.nl/afdeling/de-maasvallei

Steenuilen zijn vooral actief in het donker. Als er jongen zijn is de kans groot om steenuilen ook in de avond of ’s morgens waar te nemen; er zijn dan vele hongerige monden te voeden. Hun dagtaak wordt gevormd door de verzorging van het verenkleed, de jacht en de verdediging van het territoriumtegen ongewenste indringers (bv. concurrenten van de eigen soort, roofdieren). Op zijn tijd wordt er gerust. De steenuil doet dat rond middernacht en overdag; hij verblijft dan meestal op vaste "roestplaatsen": in de dekking van beplanting of gebouwen, of in de nestholte. Bij mooi weer kan je hem vaak ergens in de luwte zien genieten van het zonnetje.

Vaste woon- en verblijfplaats
Steenuilen zijn zeer honkvaste dieren. Zij blijven het hele jaar, en als het kan hun hele leven door in een eenmaal gekozen leefgebiedje: hun territorium. De partners zoeken regelmatig contact met elkaar, waarbij ze o.a. elkaars verenkleed verzorgen; ook hebben ze voortdurend stemcontact. Zelfs als een der partners komt te overlijden blijft de achterblijver zijn/haar territorium meestal trouw. Zeker in goed bezette gebieden wordt de vrijgekomen plaats weer snel ingenomen door een nieuwkomer. Meestal is dat een jonge vogel op zoek naar een eigen plek. Niet verwonderlijk, die territoriumtrouw: de steenuilen kennen er uitstekend de weg. Het biedt ze alles wat ze nodig hebben op het gebied van voedsel, nestgelegenheid en beschutting; een ideale omgeving. Een steenuil territorium is gemiddeld ongeveer 12 hectaren groot. Verreweg de meeste territoria in onze streken zijn te vinden in dorpsranden en in het agrarisch cultuurlandschap. Vooral op (voormalige) boerenerven voelen zij zich thuis. We rekenen de steenuil dan ook tot de categorie typische 'erfvogels'. Meer informatie: http://www.steenuil.nl

Nieuws van Begrazingsweide

Er is geen nieuws geplaatst

Alle nieuwsberichten