Aan alle verenigingen en werkgroepen in Westerbeek.

Dit is een uitnodiging om mee te denken over hoe we het geweldige vrijwilligerswerk ook in de toekomst aantrekkelijk kunnen houden voor het voortbestaan van de activiteiten in Westerbeek.

Niet alleen op dit moment, maar ook voor de komende jaren is het belangrijk het aantal vrijwilligers op peil te houden.

Onze vraag aan jullie is om binnen de eigen vereniging/werkgroep te kijken op welke punten er behoefte is aan versterking, of andere zaken die verbeterd kunnen worden, en deze informatie met ons te delen.

Een tweede vraag is hoe we er voor kunnen zorgen dat gemeenschapshuis De Schans ook in de toekomst aansluit op de wensen en eisen van de inwoners van Westerbeek. Wat is hier voor nodig?

Op woensdag 27 november a.s. om 20.00 uur is een bijeenkomst gepland in De Schans waarbij we hopen op een afvaardiging van elke vereniging/werkgroep.

Wat hieraan vooraf ging:

Ter voorbereiding op de nieuwe grote gemeente zijn alle 7 betrokken dorpen/kernen uitgenodigd om een dorpsontwikkelplan (DOP) te maken.

Op 27 juni jl. is hiervoor een bijeenkomst in Westerbeek geweest, waar ongeveer 20 bewoners aanwezig waren. Ook de andere dorpen hebben dergelijke bijeenkomsten gehad met ongeveer hetzelfde aantal aanwezigen. Deze “groepen van 20” hebben de meest karakteristieke kenmerken per thema opgesomd en de sterke en minder sterke punten daarbij aangegeven.

Hieruit zijn in Westerbeek 5 speerpunten/deelproducten voortgekomen.

3 van die deelproducten zullen we als dorp zelf aanpakken, de andere 2 zullen samen met de andere dorpen worden opgepakt. De gemeente zal dit organiseren in afstemming met de “groepen van 20” uit alle dorpen/kernen.

Aan het eind van de bijeenkomst op 27 juni hebben 3 mensen (Wil Spierings, Ingo Oldenkamp en Rita van den Abbeelen) uit de groep zich aangemeld om met ambtenaren aan de slag te gaan om de gekozen “deelproducten” op te pakken.

Op 16 september hebben we in het gemeentehuis besproken hoe we dit gaan doen.

We hebben afgesproken dat ik het initiatief zal nemen voor het “deelproduct” versterken zelfredzaamheid en verstevigen vrijwilligerspotentieel.

Geconstateerd is tijdens de bijeenkomst op 27 juni dat er grote druk ligt op de groep vrijwilligers. Er is behoefte aan meer vrijwilligers en de bestaande groep moet worden ontlast.

Om dit aan te pakken is het belangrijk dat we precies weten waar de knelpunten liggen. Dat zal voor elke werkgroep/vereniging misschien anders zijn. We willen daarom bij alle verenigingen en werkgroepen inventariseren wat er leeft.

Upgraden gemeenschapshuis De Schans. Van dit “deelproject” is Wil Spierings de kartrekker.

Dit project heeft veel raakvlakken met het vrijwilligersverhaal, daarom worden beide projecten op 27 november besproken.

Rita van den Abbeelen, mail: rita.vandenabbeelen@gmail.com

Wil Spierings, mail: wil.spierings49@gmail.com